Menu

An Comharchumann

Sinne

Bunaíodh Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh Teo, mar chomharchumann forbartha i 1973 agus é mar phríomhaidhm forbairt a dhéanamh ar acmhainní an cheantair agus cur chun cinn cúrsaí eacnamaíochta, sóisialta agus cultúrtha. Tá páirt lárnach ghníomhach glactha ag an gComharchumann i bhforbairt iomlán an cheantair ó shin i leith agus aithnítear é go forleathan mar imreoir tábhachtach forbartha.

Feidhmíonnn an Comharchumann mar eagraíocht forbartha do cheantar Bhréanainn, An Clocháin agus An Bhaile Dhuibh. Roghnaíonn an pobal an coiste bainistíochta a oibríonn go deonach ar mhaithe leis an gceantar. Tá bainisteoir lánaimseartha fostaithe agus faigheann an comharchumann deontas reachtála ó Údarás na Gaeltachta.

Seo a leanas príomhimeachtaí an Chomharchumainn go dáta:

Athchóiriú Scoil Baile Uí Dhuibhne

Tá Oifigí an Chomharchumainn lonnaithe i seanfhoirgnimh Scoil Bhaile Uí Dhuibhne, leath slí idir an Clochán agus Cé Bhréanainn. Iarbhunscoil a bhí san fhoirgneamh a tógadh sa bhliain 1874. Rinne an Comharchumann an foirgneamh a athchóiriú mar oifigí agus mar Ionad Pobail (Halla Le Chéile) don cheantar. Déirigh leis an gComharchumann an obair athchóirithe a dhéanamh le tacaíocht deontais ón Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta agus ó Údarás na Gaeltachta.

Halla Le Chéile.

Lárionad pobail do mhuintir na h-áite is ea Halla le Chéile. Tugann an fhorbairt seo deis don Chomharchumann seirbhísí a chur ar fáil don phobal áitiúil agus deis chun tograí a chur chun cinn a rachaidh chun maitheasa an phobail. I measc na seirbhísí agus na n-áiseanna atá ar fáil tá:

 • Naíonra an Leith-Triúigh
 • Seirbhís Íarscoile
 • Ionad Lae do sheanóirí
 • Seirbhís Dochtúra
 • Córas Éigeandála Difhibleoirí
 • Oifigeach Leasa Pobail
 • Oideachas Pobail
 • Club Óige
 • Áiseanna oifige do lucht gnó
 • Tacaíocht Riaracháin
 • Ranganna aclaíochta do dhaoine fásta
 • Ranganna Gleacaíochta
 • Seomraí cruinnithe
 • Ranganna Ceoil
 • Ranganna do Dhaoine Fásta
 • Áiseanna Níocháin
 • Pinniúr Liathróid Láimhe
 • Fearas Leadóg Bóird
 • Ciseáin Chispheile
 • Féile Lúghnasa
 • Féile an Leith-Triúigh
 • Regatta Bhréanainn
 • Siopa an Phobail

Baineann na fochoistí agus na grúpaí pobail seo a leanas úsáid rialta as an Ionad:

 • Coiste Glór na nGael
 • Coiste Naíonra an Leith-Triúigh
 • Bantracht na Tuaithe
 • Cumann Liathróid Láimhe
 • Coiste Sóisialta Le Chéile
 • Coiste Regatta Bhréanainn
 • Coiste Féile Lúghnasa
 • Coiste Comhcheangal Plozivet
 • Cumann Gleacaíochta Bhréanainn
 • Le Chéile na nÓg
 • Coiste Ghlór na nÓg
 • Coiste Tuismitheoirí an Chlocháin

Tá Halla Le Chéile mar lár-ionad gníomhaíochta dobair na ngrúpaí seo agus tugann an Comharchumann tacaíocht dóibh de réir mar is gá.

Turasóireacht

Tagann turasóirí ó chian agus ó chóngar go dtí an ceantar. Is iad na siúlóidí agus an Abhainn Mhór an dá acmhainn is tábhachtaí dfhormhór na dturasóirí a thagann. Le tacaíocht ó MFG (Leader), chuir an Comharchumann comharthaí agus áiseanna ar fáil i leith na siúlóidí. Foilsíodh treoirleabhar agus cuireadh traenáil ar fáil do threoraithe sléibhe i gcomhar le Comhairle Sléibhteoireachta na hÉireann.

Cuireadh an Abhainn Mhór ar cheant príobháideach i Meán Fómhair 2005. Taréis próiseas comhairleach leis an bpobal áitiúil rinne an Comharchumann iarracht an abhainn a cheannach ionas go mbeadh sí i seilbh an phobail. Rinne an Comharchumann staidéar féidearthachta a choimisiúnú le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta. De thoradh an staidéir, rinneadh cinneadh ar chóras Páirtnéireacht poiblí / príobháidí chun airgead a chur ar fáil chun an Abhainn a cheannach agus a fhorbairt. Cuireadh tairiscint isteach ach níor éirigh leis an tairiscint sin. Tá an Abhainn Mhór anois faoi úinéireacht phríobháideach.

Bhí an Comharchumann gníomhach in athbheochan Fhéile Lughnasa.

Ionad Eolais

Tá Ionad Eolais do thurasóirí á riaradh faoi scáth an Chomharchumainn. Áiríonn an Comharchumann an tábhacht a bhaineann le tionscal na turasóireachta sa cheantar.

Cosaint na Timpeallachta

Bronnadh Duais aitheantais “Beatha” ar an réigiún cúpla bliain ó shin. Ghlac an ceantar páirt i scéim píolóite “Eco Labelling” chomh maith, bhí 4 réigiún páirteach san scéim seo, Dún na nGall Thoir, Contae Maigh Eo Thiar & Thuaidh, Conamara agus Cathair na Gaillimhe, Bréanainn Co. Chiarraí. Roghnaíodh na háiteanna sin toisc an difríocht i dtíreolaíocht, forbairt eacnamaíochta agus dlús daonra a bhí eatarthu. Inniu tá seirbhís bailithe bruscair pobail ar fáil sa cheantar faoi scáth an Chomharchumainn. Ciallaíonn sé seo go bhfuil teacht ar sheirbhís bhruscair ag gach duine sa cheantar fiú amháin má tá siad lonnaithe amach ón ngnáthchúrsa a chuireann Comhairle Contae Chiarraí ar fáil. Cuireann an Comharchumann málaí speisialta ar fáil agus is féidir na málaí sin a chur isteach i mboscaí bruscair pobail atá lonnaithe ag Halla Le Chéile. Ina theannta san, tá seirbhís athchúrsála ar fáil agus bainc do bhuidéil agus cannaí stáin. Cabhraíonn an tseirbhís seo go mór le caomhnú na timpeallachta agus chuir sé deireadh le dumpáil mídleathach sa cheantar. Déantar cothabháil agus monatóireacht ar an seirbhísí seo le tacaíocht ó lucht oibre na Scéime Sóisialta Tuaithe.

Scéimeanna atá sa Cheantar

Reáchtálann an Comharchumann scéimeanna pobail agus fostaíochta sa cheantar. Faoi lathair tá beirt  fostaithe faoi Scéim Fostaíochta Pobail de chuid FÁS agus cúigear fostaithe faoi Scéim Sóisialta Tuaithe de chuid Údarás na Gaeltachta. Tríd an Scéim Sóisialta Tuaithe déantar obair chothabhála leanúnach ar Halla Le Chéile, agus ar na siúlóidí agus áiseanna turasóireachta pobail. Tá gné shóisialta ann chomh maith sa mhéid is go gcuireann an scéim duine ar fáil chun oibriú sa Naíonra i rith an gheimhridh agus san Ionad Eolais i rith an tsamhraidh. Baineann na daoine aosta sa cheantar leas as duine a thugann cuairt orthu ina mbaile féin go rialta faoi scéim fostaíochta pobail FÁS rud a chinntíonn go ndéantar freastal ar a riachtanais laethúla agus a thugann tacaíocht d’obair Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte.

Cumann 500

Reáchtálann an Comharchumann feachtas bailithe airgid bliantúil chun áiseanna pobail a sholáthar. Tá Cumann 500 ar an bhfód anois ó 1999. Tá an crannchur seo teoranta do 500 ball agus bíonn duaiseanna ar fáil gach mí le duais mhór ag deireadh na bliana. Reáchtálann baill an choiste an crannchur seo go háitiúil gach mí go deonach. I láthair na huaire, tá 190 ball i gCumann 500 agus tá sé mar aidhm ag an gCoiste go mbainfí sprioc de 250 ball amach sa bhliain 2006. Úsáidtear an brabús a thagann ó Chumann 500 chun cómhaoiniú a dhéanamh ar thograí pobail m.sh. athchóiriú Halla Le Chéile, seirbhísí do sheanóirí agus do leanaí bunscoile, córas leathanbhanda pobail, áiseanna níocháin agus rl.

An Ghaeilge

Tá sé mar aidhm ag an gComharchumann go mbainfí úsáid as an nGaeilge mar ghnáththeanga labhartha i gcónaí agus go mbeadh an Ghaeilge lárnach in imeachtaí uile an Chomharchumainn.

Aitheantas

Thar na mblianta, tá aitheantas fáighte ag an gComharchumann ó eagraíochtaí éagsúla ar nós Údarás na Gaeltachta, An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta agus Comhairle Contae Chiarraí