Menu

Covid 19

Tá cinneadh déanta ag coiste Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh ar mhaithe le sábháilteacht ghinearálta le linn na srianta reatha ag an  Rialtais nach mbeidh Halla Le Chéile ar fáil ach amháin le haghaidh gníomhaíochtaí grúpa laistigh agus a bhfuil “Cruthúnas Díolúine” acu.

Tá an Bhainistíocht ag Halla Le Chéile ag obair go crua chun ár bpobal a choinneáil slán. Tá iallach ar an mBainistíocht na srianta reatha a chomhlíonadh agus tá siad ag iarraidh an fhoireann agus gach duine atá ag úsáid An Halla a chosaint. Is feidir cigire teacht chun an Halla a seiceál gan réamhfhógra ó ghníomhaireachtaí forfheidhmithe an Rialtais. Chun na treoirlínte a chomhlíonadh beidh na critéir seo a leanas i bhfeidhm maidir le gach grúpa a úsáideann an Halla ón 1ú lá do Samhain 2021 agus go dtí go dtabharfar treoir  eile duinn.

Caithfidh gach grúpa ar mian leo Halla a úsáid fianaise ar Árachas agus sonraí teagmhála (teileafón agus ríomhphost) an duine a dhéileálann le The Halla thar ceann an ghrúpa, a thabhairt go dtí an Bainisteoir
       *Beidh ‘maoirseoir’ amhain as gach grúpa freagrach as daoine a ligean isteach sa Halla.
       *Áiritheoidh an ‘maoirseoir’ sin nach ligfear aon duine isteach sa Halla gan Cruthúnas Díolúine, i bhfoirm leictreonach nó i ndoiciméad, agus le fianaise grianghraf aitheantais mura bhfuil an duine sin ar eolas go pearsanta ag an ‘maoirseoir’. (Tá leanaí faoi 12           díolmhaithe).
       *Caifear taifead a dheanamh ar sonraí na ndaoine a fhreastalaíonn arseo agus coinneofar an tolas seo ar feadh 28 lá.
       *Ba chóir d’aon duine a bhraitheann tinn nó a bhfuil comharthaí Covid air tagairt a dhéanamh d’oifigeach comhvid an ghrúpa agus cúnamh míochaine a fháil má dhéantar teagmháil leis má mheastar go bhfuil gá leis.
       *Caithfear maisc aghaidhe a chaitheamh i gcónaí agus níor chóir iad a bhaint ach nuair a bhíonn gá leo le haghaidh rannpháirtíochta in imeachtaí amháin. (Tá leanaí faoi 12 díolmhaithe).
       *Tá an limistéar den Halla a úsáidtear le glanadh agus le sláintiú tar éis é a úsáid. Cuimhnigh, le do thoil, go n-úsáideann seirbhísí pobail éagsúla Halla Le Chéile ó 8am go 10pm gach lá.
       *Mura gcomhoibrítear leis an Bainisteoir agus na treoirlínte seo a chomhlíonadh, féadfar an infhaighteacht don ghrúpa sin a tharraingt siar.

Tá sláintitheoirí láimhe agus trealamh sláintíochta ar fáil sa Halla mar sin bain úsáid as.

Táimid ag iarraidh a bheith chomh sábháilte agus is féidir do gach duine agus de réir threoirlínte an Rialtais.

Go raibh maith agat as do chomhoibriú.

Liadain Slattery

Bainisteoir Halla Le Chéile.

1ú lá Samhain 2021.

The committee of Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh have decided in the interest of general safety during the current Government restrictions that Halla Le Chéile will be available only for indoor group activities to those with “Proof of Immunity”.

The Management at Halla Le Chéile are working hard in keeping our community safe.  The Management is compelled to comply with current restrictions and are striving to protect staff and all who are using The Halla.   The Halla is subject to unannounced checks from Government enforcement agencies. To comply with the guidelines the following criteria will apply to all groups using The Halla as and from 1st November 2021 and until further notice.

Every group wishing to use Halla Le Chéile will provide The Bainisteoir with evidence of Insurance for that group and contact details (phone and email) of the person dealing with The Halla on behalf of the group.

  • Each group shall have an “Indoor Operator” who will be the person responsible for admitting people into The Halla.
  • The Indoor Operator shall ensure that no person is admitted to The Halla without Proof of Immunity, either in electronic or document form, and photo evidence of identity if the person is not personally known to the Indoor Operator. (Under 12’s are exempt)
  • Name and contact of people attending are required for contact tracing and shall be retained for no longer than 28 days.
  • Anyone feeling unwell or having Covid symptoms should referred to the groups covid officer and medical assistance contacted if deemed necessary.
  • Face masks must be worn at all times and should only be removed when required for participation in events only. (Under 12’s are exempt)
  • The area of The Halla used is to be cleaned and sanitized after use. Please bear in mind Halla Le Chéile is used by various community services from 8am to 10pm each day.
  • Failure to cooperate with The Bainisteoir and comply with these guidelines may result in the withdrawal of the availability to that group.

Hand sanitizers and sanitizing equipment in available in The Halla so please use it. 

We are striving to operate in the safest possible environment for everyone and in compliance with Government guidelines.

Thank you for your cooperation.

Liadain Slattery

Bainisteoir Halla Le Chéile.

1ú lá Samhain 2021.