Folúntas Poist (Job Opportunity) – Scéim SST (Rural Social Scheme)

Would you like to work in Community Development? Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh Teo. are recruiting Rural Social Scheme staff to join their team. See what our current Rural Social Scheme employees had to say about their time in Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh Teo.

 What have been your benefits working on Rural Social Scheme?

 • Social inclusion, this scheme ensures we have a place to go every weekday to meet with people and make a difference in our community.
 • Working 19 and half hour week allows us to continue with other projects we are working on at home.
 • By joining the scheme you will still be entitled to your benefits, for example medical card, childcare subvention, etc.
 • Upskilling through various training courses

 What have been your highlights working on the Rural Social Scheme in Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh Teo. ?

 • Helping the community by supporting the 20 services that are being offered in Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh Teo (www.cflt.ie)
 • Developed the community sports field at Halla le Chéile
 • We invite people from all over the Dingle Peninsula to celebrate our Community Christmas Dinner. We cater for just over 100 people every year.
 • We have helped Tidy towns with their Wildflower garden and Grow it Yourself Garden
 • Pride of place, we maintain the community building of Halla Le Chéile and cleaning the Church
 • Kerry County council recognising the work we have done to date and awarding us at the Kerry Community Awards 2018
 • By providing a Community Refuse service it ensures we reduce the rate of illegal dumping in our community
 • Meals on wheels – a nutritious meal is provided to the members of our community 7 days a week

 

Who can join the Rural Social Scheme?

People who meet the following criteria

 • Herd number and Farm Assist Benefit
 • Boat license and Jobseeker’s Allowance

 Other Candidates that could join the Rural Social Scheme includes

 • Herd number and Widows pension
 • Spouse, Daughter or Son, Brother or sister of someone that is receiving the above

To find out more on how you can join the team please do not hesitate to contact us on 066 7138137 or 087 298 2284

 

students

 

Folúntas Poist (Job Opportunity) – Scéim SST (Rural Social Scheme)

Ar mhaith leat oibriú i bhforbairt pobail? Tá Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh Teo. ag earcú daoine don Scéim Sóisialta Tuaithe Corca Dhuibhne le bheith ar an bhfoireann. Féach ar cad dúirt fostaithe reatha na Scéime Sóisialta Tuaithe faoi a gcuid ama i gComharchumann Forbartha an Leith Triúigh Teo.

Cad iad na sochair atá agat ag obair ar an Scéim Shóisialta Tuaithe?

 • Cuimsiú sóisialta, cinntíonn an scéim seo go bhfuil áit le dul gach lá seachtaine chun freastal ar dhaoine agus difríocht a dhéanamh inár bpobal.
 • Tugann an obair 19 agus leath-uair an chloig deis dúinn leanúint ar aghaidh le tionscadail eile atá ag siúl againn sa bhaile.
 • Trí dul isteach sa scéim, beidh tú fós i dteideal do chuid sochair, mar shampla cárta leighis, fóirdheontas cúraim leanaí, srl.
 • Bíonn cúrsaí aitheanta ar fáil

Cad iad na buaic phointí atá agat ag obair ar Scéim Shóisialta na Tuaithe i gcomharchumann Forbartha an Leith Triúigh Teo. ?

 • Ag cabhrú leis an bpobal trí thacú leis na 20 sheirbhís atá á thairiscint ag gComharchumann Forbartha an Leith Triúigh Teo (cflt.ie)
 • Forbairt a déanamh ar pháirc spóirt ag Halla le Chéile
 • Tugaimíd cuireadh do dhaoine ó gach cúinne de Leithinis an Daingin chun ár Dinnéar Nollag Pobail a cheiliúradh. Freastalaíonn muid ar os cionn 100 duine gach bliain.
 • Chuidigh muid le bailte slachtmhara lena ngairdín Liúntas Fiáin agus le Ghairdín Grow it Yourself
 • Bród as an áit, coinnímid le cothabháil Halla Le Chéile agus ag glanadh an Séipéal
 • Comhairle Contae Chiarraí ag aithint an obair atá déanta againn go dtí seo agus Gradaim Pobail Chiarraí 2018 facha againn
 • Trí sheirbhís Bruscair Chomhphobail a sholáthar, cinntíonn sé go laghdóimid an ráta dumpála mídhleathach inár bpobal
 • Béilí Baile – soláthraítear béilí baile do bhaill ár bpobal 7 lá sa tseachtain

Cé atá in ann páirt a ghlacadh sa Scéim Shóisialta Tuaithe?

Daoine a chomhlíonann na critéir seo a leanas

 • Líon tréada agus Sochar Cúnaimh Feirme
 • Ceadúnas bád agus Liúntas Cuardaitheora Poist

I measc na nIarrthóirí eile a d’fhéadfadh a bheith páirteach sa Scéim Sóisialta Tuaithe áirítear

 • Uimhir tréadaigh agus pinsean na mBaintreach
 • Céile, Inion nó Mac, Deartháir nó Deirfiúr duine atá ag fáil na nithe thuasluaite

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le conas is féidir leat dul isteach sa fhoireann, ná bíodh aon leisce ort teagmháil a dhéanamh linn ar 066 7138137 or 087 298 2284