Welcome to Féile Lughnasa 2019! / Fáilte go Féile Lughnasa 2019!

Féile 2019 poster

This is an overview of this year’s festival, its events and an invitation for you to join us next year for the festivities! / Seo forbhreathnú ar fhéile na bliana seo, a cuid imeachtaí agus cuireadh duit dul chugainn an bhliain seo chugainn don fhéile!

Let’s begin with Thursday night’s beach themed teenage disco! The turnout was massive and DJ Andy Que was a huge success with the teenagers. With inflatable beach balls, sea animals and the likes, the teens had a wonderful time dancing and singing their hearts out! Not to forget the Tinteán Ceol. This was a great success before the disco from 7:30 to 9:30 p.m. Thanks to all who attended and Eoin Lynch the Fear an Tí for the evening!

Déanaimis tús le dioscó do dhéagóirí ar an trá Déardaoin! Bhí slua ollmhór agus bhí tóir ar an DJ Andy Que leis na déagóirí. Le liathróidí trá inséidte, ainmhithe mara agus a leithéidí, bhí damhsa iontach ag na déagóirí agus iad ag canadh a gcroí amach! Ná déan dearmad ar an Tinteán Ceol. D’éirigh go hiontach leis seo roimh an dioscó ó 7:30 go 9:30 i.n. Buíochas le gach duine a d’fhreastail agus Eoin Ó’Loinsigh, Fear an Tí don oíche!

beach disco 2019     tintean ceol sign pic

 

Now for Friday night! Well, after the amazing opening of our Féile led by Kerry Rose 2019, Sally-Ann Leahy, we had the local U16 Ladies team bring their shield and show us their amazing sporting achievements! As well as that, “Mikey Tatey” was back with a bang along with his comrades for another unique night of fun and laughter led by Frank Houlihan and the Hy-Breasal Theatre Company. With our monthly Club 500 draw along with a special raffle on the night, the Halla was alive with excitement! After that, Murphy’s annual Wine and Cheese Night went down a treat in Murphy’s Bar , brandon, and if that wasn’t your “cup of wine!”, O’Connor’s Bar put on a fantastic Table Quiz!

Anois le haghaidh oíche Dé hAoine! Bhuel, tar éis oscailt iontach ár bhFéile leis an Chiarraí Rose 2019, Sally-Ann Leahy, thug foireann áitiúil na mBan faoi 16 a sciath agus léirigh siad a gcuid éachtaí spóirt iontacha dúinn! Chomh maith leis sin, bhí “Mikey Tatey” ar ais in éineacht lena chomrádaithe le haghaidh oíche eile spraoi agus gáire faoi stiúir Frank Houlihan agus an Theatre Hy-Breasal. Leis an míosúil Cumann 500 agus crannchur speisialta ar an oíche, bhí an Halla beo! Ina dhiaidh sin, d’éirigh le Oíche Fíon agus Cáis bhliantúil i Tabhairne Uí Mhurchú, Bréanainn agus murab é sin do “cupán fíona!”, chuir Tabhairne Uí Chonchubhair Tráth na gCeist iontach ar siúl!

Mikey Tatey Saves Arreglen  table quiz group feile  sally ann and u16 ladies feile  wine and cheese feile

 

 

Next was Saturday! The Mass at the Grotto was a huge success with the weather contributing hugely to the turn out! Fr. Mulvihill told a great mass and was very entertaining. We are delighted to have him as our new parish priest! The Sandcastle Competition saw many families and children build some serious masterpieces with a model of our own Community Centre Halla le Chéile being the winner! That afternoon, the Golf 3- Ball Scramble saw a huge crowd at Castlegregory Golf Club. Fantastic weather and prizes kindly sponsored by Dingle Distillery left everyone in a good mood! That evening, John Spillane took to the stage in O’Connor’s Marquee with local trio “High Tide” to perform many classics leaving people wanting more! It was enjoyed by all who attended.

Bhí Dé Sathairn ina dhiaidh sin! D’éirigh thar barr leis an Aifreann ar maidin agus chuir an aimsir go mór leis an slua! Bhí an sagart Mulvihill an-taitneamhach. Tá an-áthas orainn é a bheith mar shagart paróiste nua againn! I gComórtas Chaisleán an Ghainimh bhí go leor teaghlach agus leanaí ag tógáil rudaí iontacha le samhail dár n-Ionad Pobail féin “Halla le Chéile” mar bhuaiteoir! An tráthnóna sin, chonaic Club Galf, Caisleán Ghriaire slua mór don Cluiche Galf 3 Liathróid. D’fhág an aimsir agus na duaiseanna iontacha a bhí urraithe ag Drioglann an Daingin gach duine go maith! An tráthnóna sin, thug John Spillane aghaidh ar an stáitse i Tabhairne Uí Chonchubhair leis an triúr áitiúil “High Tide” chun go leor damhsa clasaiceach a dhéanamh ag fágáil daoine sásta! Bhain gach duine a bhí i láthair taitneamh as.

sandcastle comp winners 2019   golf scramble 2019   golf scramble 2

 john spillane outside marquee 2019 banríon 2019 2

 

Now Sunday! Well Sunday started off brilliantly with the ascent up Mount Brandon being very popular! 55 people attended and Dingle Walking Group led them. Massive thank you to them and Micheál Dowd who provided food vouchers for tea and refreshments after. Thanks to Eoin Lynch who organised the walking group also. The Family Fun Day was an enormous success with Bouncy Castle and games being well used and appreciated! The magician was entertaining and the turn out for the Teddy Bear Competition and the Pet Show was second to none.

Anois Dé Domhnaigh! Bhuel thosaigh an Domhnach go hiontach agus bhí an-tóir air! Dhreap 55 duine suas Cnoc Bréanainn agus bhí Grúpa Siúil an Daingin i gceannas orthu. Gabhaim buíochas mór leo agus le Micheál Ó’Dubhda a chuir bia ar fáil le haghaidh tae agus sólaistí ina dhiaidh. D’éirigh thar barr leis an Lá Spraoi Teaghlaigh agus baineadh úsáid mhaith as Caisleán Súgartha agus as cluichí! Bhí an draíodóir siamsúil agus bhí slua mór ann don Chomórtas Teddy Bear agus don Pet Show.

 

supping  dog pet show 2019 donkeys pet show 2019 teddy comp 2019

 

The Fancy Dress Parade on Sunday evening had a sensational turn out! The Village of Cloghane was full to the brim with people eager to see what our local characters would come up with! With walking floats, trailer floats and all Irish floats, there was an amazing variety of entertainers. From topical jokes to just good old fashioned silliness, it’s a parade to be remembered! Best dressed man and woman went to local bar owner Pádraig Murphy and Bríde Greaney! Congratulations!

D’éirigh go hiontach leis an bParáid Gúna Mhaisiúil tráthnóna Dé Domhnaigh! Bhí Sráidbhaile an Chlocháin lán le daoine a raibh fonn orthu a fháil amach cad é a dhéanfadh ár gcarachtair áitiúla! Le flóta siúil, flóta leantóra agus flóta Éireannach, bhí éagsúlacht iontach siamsóirí ann. Ó scéalta grinn i mbéal an phobail go dtí amaidí sean-aimseartha, is paráid chn cuimhnigh ar! Chuaigh an fear agus an bhean gléasta is fearr chuig úinéir an tigh tabhairne áitiúil Pádraig Murphy agus Bríde Greaney! Comhghairdeas!

 trailer float 2019 walking float 2019  spice girls 2019  best dressed man.woman 2019

 

Monday was Brandon’s day to shine! With the sun shining it was the perfect day! The Children’s treasure hunt went down a treat aswell as the children’s fancy dress! The participants had a great time dressing up for the day and even got to take home some medals! Our annual Duck Race and Triathlon went down a treat with a chance to win €100 in the duck race and the fittest of the fit completing our triathlon! There was amazing spirit and atmosphere in Brandon Pier that evening from our annual Tug of War; Cloghane against Brandon (with Cloghane winning this year!), to the newly popular “Pop-Up Gaeltacht” and annual Prize Draw sparking people’s attention! A great day was had by all!

Dé Luain bhí lá Bréanainn ag dul chun solais! Agus an ghrian ag scoilteadh na gcloch, ba lá iontach é! D’éirigh thar barr le tóraíocht taisce na bpáistí chomh maith le gúna mhaisiúil na bpáistí! Bhí an t-am iontach ag na rannpháirtithe  gleasta suas don lá agus fuair siad fiú roinnt boinn a thabhairt abhaile! D’éirigh thar barr lenár Rás Lachan agus Triathlon bliantúil le deis € 100 a bhuachan i rás na lacha agus an t-iomaitheoir is fearr a chríochnaigh an triathlon! Bhí spiorad agus atmaisféar iontach i gCé Bréanainn an tráthnóna sin lenár tarrac téide bliantúil; An Clochán in aghaidh Bréanainn (agus an Clochán ag baint amach i mbliana!), Leis an nGaeltacht “Pop-up” a raibh an-tóir uirthi agus an Tarrac Duaiseanna bhliantúil a spreagann spiorad daoine! Bhí lá iontach ag gach duine!

 

brandon monday 2019

 triathlon winners 2019 medals pic triathlon winner 2019

To finish, I would like to thank everyone who showed up, took part, watched, volunteered and sponsored our festival this year! We could not have done it without you and the help of Kerry County Council, Glór na Gael and Údarás na Gaeltachta. As well as that, many thanks to our Festival Queen Lin Moriarty for taking part in the events and being a regal queen, you did yourself proud Lin! We hope to see you all again next year, thank you all very much! Until 2020!

Le críochnú, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine a thaispeáin, a ghlac páirt, a d’fhéach ar ár bhféile agus a thug urraíocht dúinn i mbliana! Ní fhéadfaimis é a dhéanamh gan an cabhair ó sibhse agus cabhair ó Chomhairle Contae Chiarraí, Glór na nGael agus Údarás na Gaeltachta. Chomh maith leis sin, go raibh maith agat Lin as bheith mar banríon! Ba chóir duit a bheith bródúil as tú féin.  Tá súil againn go mbeidh sibh ar fad ar ais an bhliain seo chugainn chun an bhféile a cheiliúradh, Míle míle buíochas!

Go dtí 2020!

  banríon 2019Féile Lughnasa logo