Cruinniú tábhachtach chun Chúraim Leanaí a phléigh
Tá CFLT ag athbhreithniú conas na seirbhisí go léir atá á chuir ar fáil acu a bheith níos éifeachtach, seirbhísí cúraim leanaí Naíonra agus An Seirbhís Iarscoile san áireamh . Tá iarratas ó thuismitheoirí chun an tSeirbhís Iarscoile a leathnú 
Tá cruinniú tábhachtach ag CFLT Dé Céadaoin 10 Deireadh Fómhair 2018 ag 7in -8in in Halla le Chéile chun eolas a thabhairt do
 • tuismitheoirí le  leanaí atá ag úsáid na seirbhísí faoi láthair,
 • tuismitheoirí le leanaí a d’fhéadfadh na seirbhísí seo a úsáid as seo amach,
• na dúshláin agus na deiseanna atá ag CFLT faoi láthair, agus conas  na  seirbhísí seo a leathnú agus a bheith ina ghnó níos fearr.
Ba mhaith leis an CFLT d’ionchur agus smaointe luachmhar maidir le conas an tseirbhís a fheabhsú agus a leathnú. Ba mhaith linn go dtiocfadh aon duine go dtí cruinniú ar an oíche.

Important Meeting of Childcare Services
CFLT are currently reviewing the operation and provision of all services supplied by An Comharchumann, including the childcare services of an Naíonra and An Seirbhís Iarscoile. A request from parents to investigate the potential to extend the Seirbhís Iarscoile is also currently underway.
CFLT is holding an important meeting on Wednesday 10 October 2018 at 7pm -8pm in Halla le Chéile to

  • inform parents of children currently using the services,
  • parents of children who may potentially use these services in the future,
  • the challenges and opportunities CFLT face in the provision, and possible expansion of these services.

CFLT are would like your valuable input and ideas on how to improve and extend the service. We would ask that any interested parties please attend on the night.

Míle buíochas – Maoiniú Feabhais Pobail agus Ciste Tacaíochta Pobail 2018
Buíochas le Comhairle Contae Chiarraí as a dtacaíocht tríd an gclár Feabhsaithe Pobail agus  an gCiste Tacaíochta Pobail. Chuir an maoiniú seo ar ár gcumas trealamh ríthábhachtach a cheannach don tseirbhís béilí baile, dinnéar an phobail, imeachtaí pobail agus Dinnéar na Nollag.

Thank You – Community Enhancement Funding and Community Support Fund 2018
Thank you to Kerry County Council for their support through the Community Enhancement programme and the Community Support Fund. This funding enabled us to purchase vital equipment for the meals on wheels service, the community dinner, community events and Christmas Dinner.

Grúpa Sléibhteoireacht An Clochán – Bréanainn. Siúlóidí ag teacht suas
21/10/18  Derrymore Glen
4/11/18    Bulls Head

ICA Clochán- Bréannain
Rínce Líneach & Zumba le DJ Nat I Halla Le Chéile gach  Máirt ar an 16ú ,23ú agus 30ú lá do mí Deireadh Fomhair. 8:00 go 9:00 sa trathnóna. Fáilte roimh cách.
Line and Zumba dancing with DJ Nat at Halla Le Chéile on Tuesdays 16th, 23rd,30th of October from 8:00 to 9:00pm. All welcome

Gradam Bailte Slachtmhara 2018 / Tidy Towns Awards 2018
Comhghairdeas do gach éinne a chabhraigh maidir le Gradam Iarrachtaí a bhaint amach maidir leis an bhfeabhsú is fearr (9.55%) ag iontrálaí ón mbliain roimhe sin. Coimeád suas an móiminteam le haghaidh 2019.
Congrats to everybody who helped on achieving an Endeavour Award for the biggest improvement (9.55%) by an entrant in from the previous year. Let’s keep the momentum going for 2019.

Gradam/Awards
Comhgairdeas le tigh tabhairne Uí Mhurchú sa Bhréanainn a bhuaigh gradam i VFI Irish Pub Awards le deanaí. Congrats to Murphy’s pub in Brandon who won a prize for ‘Best Local’ category in Kerry.

Clár 6 seachtaine le Teanga & Spraoi  /HSE Play and Language 6 weeks Programme

 Do páistí 0-3 bl d’aois i Halla le Chéile (Clóchan, Bréanainn). Ag tosnú 26.09.18 Ceadaoin ó 11.00  r.n. go dtí 12.15 i.n. Chun ait a chur in áirithe teagmháil 066 7138137.

Play and Language Programme hosted by HSE at Halla Le Chéile (Cloghane,Brandon) starting Wednesday 26.09.2018 from 11.00 -12.15 .This group is for children 0-3 years. The aim of the course is to promote and stimulate children’s language and numeracy development. Due to large number of enquiries please call 066 7138137 to reserve a place. 

Grúpa Súgartha Parent & Toddler Group |
Ag tosnú arís 27ú Meán Fómhair 2018 Gach Déardaoin / Every Thursday 11.15 -12.30 Le Tae/Caife €3.00 Teagmháil /Contact 066 7138137

Seirbhís Iarscoil Clár/Afterschool Service 2018 -2019

Cuireann Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh Seirbhís Iarscoile ar fáil óna 1.45 i.n. go dtí 6.00 i.n. Luan go Déardaoin san áireamh.  Tá an tseirbhís iontach seo ar fáil do gach leanbh atá ag freastal ar Bhunscoil Náisiúnta.. Tá breis eolas ar fáil ar 066 7138137.

Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh offer childcare in the form of Afterschool service that is available from 1.45 to 6.00. This service is offered to any child going to National School. Please contact us on 066 7138137 to find out more!

Buaiteoirí Whist Meán Fómhair/September Whist Winners
NB Next Whist: Tuesday 9.10.18
Ladies
1st: Eileen Kennedy
2nd: Catherine O’Dowd
1st  Interval: Joan Cantillon
2nd Interval: Joan Moriarty & Eileen O’Shea
Gents
1st: Jackie Goodwin
2nd: Marcia Ganther
1st Interval: Edward Hennessy
2nd Interval: Brid Baker
Mystery: Veronica Maunsell & Ann Moss

Raffle: 1st Mary Shanahan,2nd Ann Linehan, 3rd Ellie O’Donoghue, 4th Mary Shanahan

Buaiteoirí Cumann 500, Mí Meán Fómhair
1ú:(€500) Des Grace, 13 Edward Tralee
2ú:(€250) Edward Hennessy, Cnoc na hEorna, An Clochán
3ú:(€150) Eoghan Ó Loinsigh, Araghleann, Caisleán Ghriaire
4ú:(€75) James Joseph O’Sullivan, Garristown Co. Meath
5ú.(€50) Dee Maguire, Lios na Caol Bhuí, Bréanainn

Bus Áitiúil/Bus Link
Tabhair tacaíocht do chun go bhfanfaidh sé linn.. Please support so it continues

Doctúr/Doctor: Beidh an Dochtúir Clodagh Kenny ag freastal ar Halla Le Chéile gach Máirt ag 2in. Beidh sí ábalta foil a thogaint , ECG agus measúnú leighis a dhéanamh. Le haghaidh tuilleadh eolas glaoigh 066 7139226. Doctor Clodagh Kenny will be attending Halla Le Chéile every Tuesday at 2pm. The Doctor will be able to do bloods, ECG’s and medical assessments. For more information please call 066 7139226

Post Cocaire Páirtaimseartha/Part Time Cook: Táimid ag lorg Cocaire Páirtaimseartha chun cabhrú le Béilí Baile, Dinnéir Pobail agus Seirbhís Tar Éis Scoile. Más mian leat teach tar bord cuir glaoch 066 9156100 roimh 31.08.2018.Part time Cook required to help with Meals On Wheels, Community Dinners and After School Service. If you would like to join out team ring us at 066 9156100 by 31.08.2018

Tinteán Ceol (V92YC93): An bhfuil suim agat sa cheol traidisiúnta? Ar mhaith leat buaileadh le dhaoine nua? Bíonn an Tinteán Ceoil sa Chlochán oscailte gach Luan 7:30 – 9:30 i.n. Is do gach éinne é!
Do you enjoy traditional Irish music? Would you like to meet people new? The Tinteán Ceoil is open every Monday 7:30-9:30 p.m for everyone! #TinteánCeoil #WildAtlanticWay #ceolaguscraic

Spás Oifige le ligint ar cíos/ Office space to let:Le Wifi agus rataí saor in aisce .Breis eolais ó Halla Le Chéile 066 7138137. With free WiFi and rates. More information Halla Le Chéile 066 7138137

Liosta Seachadta: Más mian leat bheith ar ár liosta seachadta chun a bheith coimeádta ar an eolas faoi eachtraí sa Halla agus go háitiúil, seol do shonraí teagmhála chugainn, m.sh. ríomhphost agus uimhir fón póca chuig eolas@cflt.ie/If you would like to be enrolled in our mailing list which would keep you informed of upcoming events at Halla Le Chéile and in the local area please forward your email address and mobile details to eolas@cflt.ie.

SST Chorca Dhuibhne/ Rural Social Scheme:Tá folúntas ar Scéim Sóisialta Tuaithe Chorca Dhuibhne faoi láthair i gceantarClochán/Bréanainn. /The Corca Dhuibhne Rural Social Scheme has vacancies at present in Cloghane / Brandon area. Eolas breise ó: sstcorcadhuibhne@gmail.com nó 087 298 2284

Seirbhís Béile Baile: Tá an tseirbhís ar fáil cúig lá na seachtaine. Más mian leat béile/béilí a ordú glaoigh orainn ar 066 7138137/Meal delivery service is provided five days per week. Please give your name at the Halla if you are interested. 066 7138137

Béile i Halla le Chéile gach Máirt: Dinnéar agus imeachtaí, Costas: €5 nó €6 le milseog. Fáilte roimh cách/Community Dinner, Halla le Chéile every Tuesday. Cost: €5 or €6 with dessert. Everybody welcome!

Nuacht: má tá aon nuacht agat le roinnt linn anseo a bhaineann le Clochán – Bréanainn chuir glaoch orainn ar 066 7138137 chun é a chur san áireamh. If you have any news relating to Cloghane – Brandon and you would like to share ring us at 066-7138137 for it to be included here.